Jules Verne Art

 • Betaling in 3 termijnen mogelijk
 • Gratis verzenden (EU) bij bestellingen boven € 50,-
 • Vrijblijvend kunst komen bekijken op afspraak
 • |
 • |
 • Registreren

Algemene voorwaarden

 1. Artikel 1 Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1.1   verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand,  waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  1.2  overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
  1.3  ondernemer: Jules Verne Art.
  1.4  afnemer: de afnemer van producten en/ of diensten van Jules Verne Art, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn.
  1.5  aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet.
  1.6  prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.

  Artikel 2 Algemeen

  2.1  
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij iedere overeenkomst tussen Jules Verne Art en de afnemer die op afstand  gesloten is.
  2.2   Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in, dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.


  Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten

  3.1  
  Alle aanbiedingen van Jules Verne Art zijn vrijblijvend en Jules Verne Art behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  3.2
     Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie en schriftelijke bevestiging van Jules Verne Art.
  3.3   Een overeenkomst vindt plaats tussen Jules Verne Art en afnemer. Bestelllingen kunnen geplaatst worden via de website (www.julesverne-art.nl), e-mail of telefonisch.
  3.4   Zowel afnemer als Jules Verne Art zijn zich bewust dat elektronische informatie en communicatie rechtsgeldig en als bewijs kan dienen, met name in het geval van een overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn dus ook geldig, indien de afnemer elektronisch een overeenkomst met Jules Verne Art aangaat.


  Artikel 4 Prijzen en betaling

  4.1
     De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  4.2  Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  4.3  
  Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces of in de bestelbevestiging. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Jules Verne Art.
  4.4  In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Jules Verne Art gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van vijf (5) % per maand aan de afnemer in rekening te brengen.
  4.5  Bij het niet nakomen van de betaling, zoals overeengekomen, is Jules Verne Art gerechtigd de overeenkomst met de afnemer direct en buitengerechtelijk op te schorten, dan wel te ontbinden.
  4.6  Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Jules Verne Art.
  4.7 achteraf betalen via Billink “Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een
  gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

  Artikel 5 Levering

  5.1  
  Jules Verne Art zal trachten de levering binnen één werkdag na ontvangst van betaling van de order uit te voeren.
  5.2  Volgens de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertermijn dertig (30) dagen, tenzij anders overeengekomen. In het geval de levertijd niet haalbaar is zal Jules Verne Art de afnemer tijdig hiervan in kennis stellen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U heeft wel de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, dan wel de overeenkomst kosteloos te ontbinden, voorzover dat noodzakelijk is. Een eventuele vooruitbetaling wordt binnen tien (10) dagen   teruggestort.
  5.3  Bij ontvangst van de goederen dient de afnemer het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en dient deze binnen vierentwintig (24) uur aan Jules Verne Art  te melden, telefonisch of per mail. Na deze termijn voldoet het product aan alle eisen en zijn er geen fouten en/of gebreken.

  Artikel 6 Verkoop

  6.1
     Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Jules Verne Art de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  6.2  Nadat de afnemer de goederen heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk zonder opgave van enige reden, de onderliggende overeenkomst met Jules Verne Art te ontbinden. Na deze melding heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen.
  6.3  Indien de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk – bij voorkeur per email of post- te melden aan Jules Verne Art. De afnemer dient het  kunstwerk – altijd na overleg met Jules Verne Art – retour te sturen. De afnemer is in dit geval de gemaakte transportkosten verschuldigd van de retourzending.
  6.4   Indien de afnemer reeds de betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Jules Verne Art heeft ontbonden, zal Jules Verne Art deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat Jules Verne Art het door de afnemer geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen. Dit is het totaalbedrag inclusief de evntueel betaalde verzendkosten. De verzendkosten voor het retour sturen komen voor rekening van de afnemer.
  6.5  Jules Verne Art behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de afnemer (anders dan die van Jules Verne Art) is beschadigd. De afnemer is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Jules Verne Art heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de afnemer en is bevoegd die schade te verrekenen met het   door de afnemer gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
  6.6  Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Jules Verne Art schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Jules Verne Art de afnemer hiervan schriftelijk (via email of per post) in kennis stellen. Jules Verne Art heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.
 1. Artikel 7 Overmacht

  7.1    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Jules Verne Art ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Jules Verne Art gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  7.2    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, welke niet aan Jules Verne Art kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


  Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

  8.1   
  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Jules Verne Art verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


  Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten


  9.1
       Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Jules Verne Art geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  9.2    Jules Verne Art garandeert niet, dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. En aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid.


  Artikel 10 Bestellingen/ communicatie

  10.1  
  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Jules Verne Art, dan wel tussen Jules Verne Art en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Jules Verne Art, is Jules Verne Art niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Jules Verne Art.

   
  Artikel 11 Klachten

  11.1  
  Alle klachten zullen door Jules Verne Art serieus in behandeling worden genomen
  11.2   De afnemer dient een klacht –zo spoedig mogelijk-, schriftelijk kenbaar te maken bij Jules Verne Art (via email of per post)
  11.3   Jules Verne Art zal binnen zeven (7) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Jules Verne Art zal de afnemer hierover schriftelijk (via e-mail of per post) berichten.


  Artikel 12 Diversen

  12.1    Wanneer door Jules Verne Art gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit, dat Jules Verne Art deze voorwaarden soepel toepast.
  12.2    Jules Verne Art is bevoegd om bij de uitvoering bestelling(en) van de afnemer gebruik te maken van derden.


  Artikel 13 Toepasselijke recht en geschillenregeling

  13.1   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  13.2   Geschillen tussen Jules Verne Art en de afnemer zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter te ‘s Hertogenbosch.


  Vragen, klachten en opmerkingen

  Mocht u na het lezen van deze algemene leveringsvoorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben, kunt u - schriftelijk, telefonisch of per e-mail - kontakt met ons opnemen:
 2. Jules Verne Art
  Dolstbeemden 5
  5706 NN Helmond
  The Netherlands
  Tel: +31 (0)492-660808

  E-Mail: [email protected]
  Website: http://www.julesverne-art.nl

  Kamer van Koophandel: 17161367
  BTW nummer: NL165592862B01

 3. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Jules Verne Art.

Volg ons:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© Copyright 2024 Jules Verne Art - Powered by Lightspeed - Theme by totalli t|m e-commerce